Privacy Policy

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

AUTORSKÉ PRÁVO

AUTORSKÉ PRÁVO (ANGLICKY COPYRIGHT LAW) JE ODVĚTVÍ PRÁVA, KTERÉ SE ZABÝVÁ PRÁVNÍMI VZTAHY UŽIVATELŮ A TVŮRCŮ TZV. „AUTORSKÝCH DĚL“ K PŘÍSLUŠNÝM DÍLŮM. TVŮRCI MOHOU BÝT NAPŘÍKLAD SPISOVATELÉ, HUDEBNÍCI, FILMAŘI, ARCHITEKTI, URBANISTÉ A PROGRAMÁTOŘI APOD. PROSTŘEDNICTVÍM AUTORSKÉHO PRÁVA STÁT POSKYTUJE AUTORŮM PO JISTOU OMEZENOU DOBU URČITÁ VÝLUČNÁ PRÁVA K JEJICH DÍLU. AUTORSKÉ PRÁVO JE SOUČÁSTÍ TZV.DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ.

FAKT, ŽE DANÉ DÍLO JE CHRÁNĚNÝM AUTORSKÝM DÍLEM, SE ČASTO SIGNALIZUJE SYMBOLEM © NÁSLEDOVANÝM JMÉNEM AUTORA A ROKEM. TENTO SYMBOL MÁ VŠAK V ČESKU (I VE VĚTŠINĚ JINÝCH ZEMÍ) POUZE RYZE INFORMATIVNÍ VÝZNAM – DÍLO JE PLNĚ CHRÁNĚNO I TEHDY, NENÍ-LI TO NA NĚM NIJAK UVEDENO.

AUTORSKÉ PRÁVO JE V ČESKU UPRAVENO AUTORSKÝM ZÁKONEM (ZÁKON Č. 121/2000 SB. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH NOVELIZACÍ), V MEZINÁRODNÍM PRÁVU JE ZÁKLADEM NĚKOLIK MEZINÁRODNÍCH ÚMLUV, HLAVNĚ TZV. BERNSKÁ ÚMLUVA Z ROKU 1886 A VŠEOBECNÁ ÚMLUVA O AUTORSKÉM PRÁVUUZAVŘENÁ V ŽENEVĚ V ROCE 1952. PRO PODPORU OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ VZNIKLA V ROCE 1967 SVĚTOVÁ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, WIPO). 

PODLE PRINCIPŮ ZAKOTVENÝCH V BERNSKÉ ÚMLUVĚ VZNIKÁ AUTORSKÉ PRÁVO K DÍLU AUTOMATICKY, OKAMŽIKEM, KDY JE DÍLO VYJÁDŘENO V JAKÉKOLI OBJEKTIVNĚ VNÍMATELNÉ PODOBĚ. AUTORSKÉ PRÁVO NENÍ VÁZÁNO NA KONKRÉTNÍ PŘEDMĚT, JÍMŽ JE DÍLO VYJÁDŘENO – JEHO ZNIČENÍM AUTORSKÁ PRÁVA NEZANIKAJÍ, NABYTÍM VLASTNICKÝCH PRÁV K TOMUTO PŘEDMĚTU SE NENABÝVAJÍ AUTORSKÁ PRÁVA K DÍLU, DOKONCE ANI PRÁVO DÍLO UŽÍT. AUTORSKÉ PRÁVO K DÍLU ZÍSKÁVÁ AUTOMATICKY JEHO AUTOR, FYZICKÁ OSOBA, KTERÁ DÍLO VYTVOŘILA.

AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ AUTORSKÉHO ZÁKONA Č.121/2000 SB. ZDE

OCHRANA SOUKROMÍ

§ 12 ČESKÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU Č. 40/1964 SB. STANOVÍ, ŽE PODOBIZNY, OBRAZOVÉ SNÍMKY A OBRAZOVÉ A ZVUKOVÉ ZÁZNAMY „TÝKAJÍCÍ SE FYZICKÉ OSOBY NEBO JEJÍCH PROJEVŮ OSOBNÍ POVAHY“ SMĚJÍ BÝT POŘÍZENY NEBO POUŽITY JEN S JEJÍM SVOLENÍM. VÝJIMKY STANOVÍ ZÁKON PRO SNÍMKY A ZÁZNAMY POŘÍZENÉ K ÚŘEDNÍM ÚČELŮM NA ZÁKLADĚ ZÁKONA A PRO PŘIMĚŘENÉ POUŽITÍ PRO VĚDECKÉ A UMĚLECKÉ ÚČELY A PRO TISKOVÉ, FILMOVÉ, ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ ZPRAVODAJSTVÍ. TATO ÚPRAVA POSKYTUJE PROSTOR PRO ŠIROKOU ŠKÁLU VÝKLADŮ

PRÁVO VLASTNÍKŮ ROZHODOVAT O TOM, ZDA SMÍ BÝT JEJICH MAJETEK FOTOGRAFOVÁN NEBO ZDA SMÍ BÝT FOTOGRAFOVÁNO NA JEJICH POZEMCÍCH, NENÍ V ČESKÉM PRÁVU EXPLICITNĚ UPRAVENO (TEDY ANI STANOVENO, ANI VYLOUČENO), MŮŽE BÝT NEPŘÍMO ODVOZOVÁNO Z PRÁVA VĚC UŽÍVAT A POŽÍVAT JEJÍ PLODY A UŽITKY (IUS UTENDI ET FRUENDI, VIZ § 123 ZÁK. 40/1964 SB.), JEŽ VŠAK NEMUSÍ PLNĚ ZARUČOVAT VÝLUČNOST, POKUD BY NEBYLA ZJEVNÁ ÚJMA NA PRÁVECH VLASTNÍKA.

NÁBOŽENSKÉ, KULTURNÍ A JINÉ DŮVODY

V NĚKTERÝCH KULTURÁCH (NAPŘÍKLAD ŽIDOVSKÉ A ISLÁMSKÉ) MÁ OBECNÝ ZÁKAZ ZOBRAZOVÁNÍ OSOB NEBO I VĚCÍ DÁVNOU TRADICI (VIZ TÉŽ KŘESŤANSKÉ OBRAZOBORECTVÍ) KTERÁ SE DO JISTÉ MÍRY MŮŽE ODRÁŽET I V AKTUÁLNÍCH ZVYKLOSTECH. V NĚKTERÝCH ZÁPADNÍCH ZEMÍCH SE V MODERNÍ DOBĚ OBJEVUJÍ RESTRIKCE SPECIÁLNĚ OHLEDNĚ FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ (NAPŘ. ZÁKAZ FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ BEZ SOUHLASU ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE, ZÁKAZ FOTOGRAFOVÁNÍ V MÍSTECH, KDE SE VYSKYTUJÍ DĚTI). SPECIÁLNÍ RESTRIKCE SE V MNOHA ZEMÍCH TÝKAJÍ POŘIZOVÁNÍ, ŠÍŘENÍ NEBO DRŽENÍ SNÍMKŮ, KTERÉ MOHOU BÝT POVAŽOVÁNY ZA PORNOGRAFICKÉ, ZVLÁŠTĚ NĚKTERÝCH JEJICH DRUHŮ (DĚTSKÁ PORNOGRAFIE, ZOBRAZENÍ SEXUÁLNÍHO STYKU SE ZVÍŘATY, ZOBRAZENÍ SEXUÁLNÍHO NÁSILÍ); NĚKDE SE RESTRIKCE MOHOU TÝKAT OBECNĚ SNÍMKŮ, KTERÉ JSOU ZPŮSOBILÉ JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM OHROZIT MRAVNOST.

ZÁKAZ FOTOGRAFOVÁNÍ NEBO PRÁVNÍ REGULACE UŽÍVÁNÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ MAJÍ RŮZNÉ DŮVODY A JSOU BĚŽNÉ V MNOHA STÁTECH. PROTOŽE FOTOGRAFOVÁNÍ (I FILMOVÁNÍ) UMOŽŇUJE OPROTI DŘÍVĚJŠÍM TECHNOLOGIÍM MNOHEM RYCHLEJŠÍ A PŘESNĚJŠÍ ZACHYCENÍ ZOBRAZOVANÉ SKUTEČNOSTI, DOSTÁVÁ SE DO STŘETU S TRADIČNĚ ČI NOVĚ UZNÁVANÝMI PRÁVY NA OCHRANU BEZPEČNOSTI, PRŮMYSLOVÉHO TAJEMSTVÍ, OSOBNÍHO SOUKROMÍ NEBO AUTORSKÝCH PRÁV. Z TĚCHTO DŮVODŮ V NĚKTERÝCH ZEMÍCH PODLÉHÁ VÍCE ČI MÉNĚ ROZSÁHLÉ PRÁVNÍ REGULACI. SILNÁ A ROZSÁHLÁ REGULACE JE OBVYKLÁ VE STÁTECH A ÚZEMÍCH S NESTABILNÍMI NEBO TOTALITNÍMI POLITICKÝMI ČI BEZPEČNOSTNÍMI POMĚRY (VOJENSKÉ OHROŽENÍ, HROZBA TERORISMU, ETNICKÉ NAPĚTÍ ATD.) NEBO SE SILNÝM DŮRAZEM NA OCHRANU OSOBNÍHO SOUKROMÍ ČI AUTORSKÝCH PRÁV.

AUTOR: CREATIVE COMMONS - LICENCE 3.0 UNPORTED  HTTP://CS.WIKIPEDIA.ORG